Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apylinkės teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta 2019-07-01 15:17:21

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Teisingumo (teisminių įgaliojimų) vykdymo tikslais Panevėžio apylinkės teisme gali būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, pilietybė, etninė kilmė ir kiti asmens duomenys, gaunami proceso įstatymuose ir kituose teismo procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti procesinę veiklą.

 

Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, Panevėžio apylinkės teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų tiek, kiek tai reikalinga bylos procesui vykdyti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindastvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Duomenų valdytojas – Panevėžio apylinkės teismas, juridinio asmens kodas 191444076, buveinės adresas Laisvės a. 17, Panevėžys, tel. 502170, el. p. panevezio.apylinkes@teismas.lt

 

Informuojame, kad proceso dalyviai ir kiti asmenys (dalyvaujantys viešame teismo posėdyje, pageidaujantys susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir pan.) privalo gerbti kitų asmenų teisę į privatų gyvenimą bei laikytis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų, neatskleisti teismo proceso, teismo posėdžio ir (ar) susipažinimo su nagrinėjamos ar išnagrinėtos bylos medžiaga metu gautų asmens duomenų trečiajai šaliai, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir nenaudoti jų su procesinių teisių įgyvendinimu ir (ar) susipažinimo interesu nesuderinamais tikslais.

 

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, teismų sistemoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 251 4122 arba rašyti elektroninio pašto adresu duomenu.apsauga@teismai.lt.  

Detalesnę informaciją apie teismo atliekamą asmens duomenų tvarkymą galima rasti teismo interneto svetainėje https://panevezio.teismai.lt/

 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISME TAISYKLĖS
Patvirtintos Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. TV-314.